Tavoitteet

SELYn tavoiteohjelma vuosille 2016–2018

Hyväksytty SELYn hallituksen kokouksessa 25.5.2015

 

SELY ON ERIKOISLÄÄKÄRIN EDUNVALVOJA

Erikoislääkäri on terveydenhuollon monipuolinen avainosaaja

• Erikoislääkärinä toimit työurallasi pisimpään

• Erikoislääkärin ansiokehitys turvattava koko uran ajan

• Lääkärit lääkärin töihin

• SELY - erikoislääkärin linkki Lääkäriliittoon

SELYn vaikutuskanavia ovat Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta, jaokset, valiokunnat, paikallis- ja alaosastot, SELYläiset luottamusmiehet ja lisäksi SELYn kotisivut, Erikoislääkärilehti, Facebook sekä Twitter.

 

1. Edunvalvonta

Normaalin työajan ansiokehitys

Yhä useammat lääkärit ovat säännöllisen työajan ansion varassa, koska päivystys keskittyy. Lääkärisopimuksessa ei toistaiseksi ole ollut mallia työajasta, joka sijoittuu klo 16 jälkeen. Kuitenkaan vuosittaista perustyöaikaa ei tule lisätä.

Yksityisellä sektorilla myös yhä useammat toimivat työsuhteisina lääkäreinä.

 • palkkauksen tulee olla riittävä myös ilman päivystysansioita
 • ammatillisen kehittymisen, kliinisen työn osaamisen ja työkokemuksen tulee näkyä palkkauksessa
 • ollaan mukana suunnittelemassa lääkärisopimukseen osaamisen kehittymisestä, kokeneisuuden lisääntymisestä ja työn tuloksellisuudesta palkitsevaa mallia, joka määrittää tehtäväkohtaisen palkan
 • seurataan erilaisia työaikamalleja ja ansiokehitystä ja ollaan mukana valmistelemassa laajemmin kuntapuolen lääkärien työaikamallia
 • seurataan terveydenhuollon uusien organisaatioiden palkkarakenteita ja työolosuhteita: isoissa organisaatioissa työpisteet sijaitsevat kaukana toisistaan, matkoihin kuluvan ajan korvaaminen on sopimatta
 • vaikutetaan yksityistä terveydenhuoltoa koskevan lakiuudistuksen valmisteluun
 • pidetään huolta yksityissektorin lääkäreitten ansioiden kehityksestä ja ammatinharjoittajan mahdollisuudesta määrittää itse palkkionsa
 • kartoitetaan tarvetta ja mahdollisuutta työsuhteisten yksityissektorin lääkäreiden kollektiivisopimukseen
 • kliinisen opettajan työmäärän ja palkan tulee olla oikeassa suhteessa.

Päivystys

Päivystys keskittyy. Erikoisalojen välistä työnjakoa pitää selkiyttää, jotta kaikkien työmäärä pysyy hallittavana ja työnkuva mielekkäänä. Myös työaikajärjestelyjä pitää seurata, jotta työn kuormittavuus säilyy siedettävänä. Yhteispäivystyksessä tulee päästä samaan työaika- ja palkkamalliin samassa päivystyspisteessä työskentelevien kesken.

EU:n työaikadirektiivin etenemistä seurataan, huomioidaan sisältö ja vaikutus erikoislääkärimiehitykseen.

2. Professio

Työssä kehittyminen ja ammatillinen osaaminen

Lääkäriliiton suositus täydennyskoulutuksesta tulisi sisällyttää virkaehtosopimukseen.

 • kannustetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen ja Taitoni.fi -työkalun käyttöön, jolloin osaaminen saadaan näkyville.

Lääkäreillä ja lääkäristä osaava esimies

Lääkärien osaamista ja lääkärijohtajuutta tarvitaan sekä organisaatiouudistuksen toteuttamisessa että uusien organisaatioiden toiminnassa.

 • vuonna 2014 uudistettua Lääkäriliiton johtamissuositusta tulee noudattaa; uusissakin organisaatioissa pitää kliinistä työtä tekevällä lääkärillä olla lääkäriesimies.
 • jatketaan SELYn johtamisaiheisia luentotilaisuuksia ja koulutusta, kannustetaan SELYläisiä johtamistehtäviin
 • ollaan mukana huolehtimassa siitä, että terveydenhuollon uusissa organisaatioissa on riittävä lääketieteellinen osaaminen joka tasolla.

Lääkärin muuttuva toimintaympäristö

Terveydenhuollon uudistus toteutuessaan määrittelee järjestäjät, tuottajat ja rahoituksen. Terveysteknologia edistyy, diagnostiikkaa räätälöidään ja myös sairauksien hoidot yksilöllistyvät, jolloin potilaan asema korostuu. Lääkärin rooli ja työnkuva muuttuvat.

 terveydenhuollon uudistus ei saa huonontaa lääkäreitten asemaa tai autonomiaa

Lääkäriliiton autonomiahankkeeseen osallistuminen: toimenpide-ehdotuksia, tulevaisuusskenaarioiden suunnittelua eli ollaan mukana teeman käsittelyssä valiokunnissa, jaoksissa ja jäsentilaisuuksissa

 • lääkärin ei pidä tulevaisuudessa olla pelkkä konsultti
 • lääkärit jatkossakin mukana terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksessä: SELY mukana mm. Lääkäriliiton eHealth-työryhmässä. Kannustetaan    SELYläisiä osallistumaan työpaikoillaan tietojärjestelmien kehittämiseen.
 • ollaan mukana vaikuttamassa lääkäreiden työhyvinvointiasioihin, kuten työssä jaksamiseen
 • lääkärillä tulee olla asianmukaiset, myös itsenäiseen työskentelyyn sopivat työtilat
 • vapaa ammatinharjoittamisen mahdollisuus – sivutoimisen yksityistoiminnan mahdollisuus on turvattava jatkossakin.

Opetustyö ja tutkimus

 • opiskelijaryhmien pitää olla riittävän pieniä, jotta yksilöllinen oppiminen onnistuu
 • erikoislääkärin työssä pitää erikoistuvien kouluttamiseen olla riittävästi aikaa
 • erikoislääkärille tulee turvata mahdollisuus tutkimustyön tekemiseen
 • kliinisen tutkimuksen rahoitus tulee turvata.

3. Terveyspolitiikka

Terveydenhuollon uudistuksessa järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus suunnitellaan uudelleen. Asiaan liittyen ollaan mukana lausunnonantajana Lääkäriliiton organisaatiossa. Potilaan valinnanvapaus tulee myös huomioida.

 • terveydenhuollossa järjestäjä ja tuottaja tulisi erottaa
 • monituottajamalli tulisi mahdollistaa
 • rahoitusta tulee yksinkertaistaa ja huomioidaan kokonaisuus, jotta osaoptimointia voidaan välttää
 • SELY arvioi omat näkemyksensä ehdotetuista rahoitusmalleista (jatkovalmisteluna v. 2015 lausuntoihin)
 • tietojärjestelmien tulee tukea kliinistä työtä
 • e-reseptin mobiiliversion, Kelan Kelaimen kehittämistä ja Kanta-arkiston etenemistä seurataan ja pyritään varmistamaan niiden toimivuus.

4. SELY Lääkäriliitossa ja muissa sidosryhmissä

SELY toimii vahvasti ja kantaaottavasti Lääkäriliiton organisaatiossa kaikilla tasoilla

 • Lääkäriliitto on SELYn tärkein kanava erikoislääkäreiden asioiden edistämisessä
 • SELY on julkisen ja yksityisen puolen erikoislääkäreiden edunvalvoja Lääkäriliitossa
 • Lääkäriliiton toimintaa valiokunnissa, alaosastoissa sekä paikallisosastoissa tulee edelleen kehittää, jotta jäsenen ääni saadaan esille
 • luottamusmiestoimintaa tulee kehittää ja vahvistaa vastaamaan terveydenhuollon muuttuvia olosuhteita
 • SELYllä on oma osasto Helsingin lääkäripäivien Lääkäritorilla
 • SELY tekee yhteistyötä muiden lausunnonantajajärjestöjen kanssa.

5. Erikoislääkärilehti ja verkkosivut

SELYn julkaisema Erikoislääkäri-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa joko paperisena ja/tai sähköisenä. Lehti lähetetään kaikille jäsenille, samoin sähköinen uutiskirje, josta on linkit lehden artikkeleihin. Lehteä kehitetään jatkuvasti saadun palautteen mukaan. SELYn lehtiarkistosta lehdet löytyvät näköislehtenä. Verkkosivut ovat www.sely.fi. SELY on Facebookissa ja Twitterissä.

6. Kansainvälinen toiminta

Hyvää yhteistoimintaa Eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa jatketaan ja SELY osallistuu Lääkäriliiton organisaation mukana Maailman Lääkärijärjestön (WMA) ja Euroopan tason toimintaan (CPME ja UEMS).

Pohjoismaisen erikoislääkäriyhdistyksen Nordölin (Nordiska rådet för Överordnade läkare) toimintaan osallistutaan edelleen. Kokoukset pidetään vuorotellen eri maissa.

7. Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tulee tehostaa. Edelleen lähetetään säännönmukaisesti kutsukirje 1-2 kertaa vuodessa juuri valmistuneille erikoislääkäreille. 2015 avattuja Facebook-sivuja ja muuta sosiaalista mediaa hyödynnetään jäsenhankinnassa.

Hallitus pyytää valtuuskunnalta ehdotuksia jäsenhankinnan osalta.

8. Talous

Talous pidetään tasapainossa. Omaisuutta hoidetaan tähdäten sen arvon säilyttämiseen/maltilliseen kasvattamiseen. Jäsenmaksut ovat pääasiallinen tulonlähde. Erikoislääkäri-lehti on suurin kuluerä.