Lausunnot, kannanotot ja ponnet

24.5.2022
SELY esitti ponnen Lääkäriliiton valtuuskunnassa erikoislääkärikoulutuksen kouluttajaresursoinnista
Lue lisää

11.4.2022

STM:n täydentävä lausuntokierros: valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Suomen Erikoislääkäriyhdistys haluaa esittää joitakin huomioita otsikon asiasta. Valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyö on tärkeää. Keskeisenä näkökulmana tulee olla, että lainsäädäntö mahdollistaa työn sujumisen tarkoituksenmukaisesti samalla kun se turvaa tietosuojan ja lainmukaisuuden. On ensiarvoisen tärkeää, että lääkäri voi tehdä työnsä vastuunsa mukaisesti, oikeita ja vakiintuneita toimintamalleja noudattaen. Hänellä tulee olla käytettävissään kaikki tarvittava tieto tehtävän täyttämiseksi.

Pykäläkohtaiset kommentit lakiin sähköisestä lääkkeen määräämisestä:  

10§
Pykälässä säädettäisiin, että ”lääkkeen määrääjän tulee lopettaa potilaalla käytössä oleva lääke yhteisymmärryksessä potilaan kanssa”. 

Tämä lause tulisi poistaa tai korjata muotoon, ”…pyrkien yhteisymmärrykseen potilaan kanssa.”

STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (2.12.2010/1088, 8§) velvoittaa päättämään lääkehoidosta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja antamaan potilaalle riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta ja käytöstä. Tämä määräys on riittävä.

Lisämääräys koskien lääkkeen lopettamista ei ole tarkoituksenmukainen vaan perusteltua lääkehoitoa haittaava.

Potilaalle tulee joka tapauksessa mahdollisuuksien mukaan antaa riittävä tieto lääkkeen lopettamisen syistä ja pyrkiä hänen kanssaan yhteisymmärrykseen (joka parantaa myös hoitomyöntyvyyttä). Kuitenkin lääkkeellä on aina käyttöaihe ja lääketieteelliset perusteet eikä lääkkeen käyttöä tule jatkaa ilman perustetta.

Yhteisymmärrystä potilaan kanssa ei välttämättä synny, jos lääke on riippuvuutta aiheuttava.  Potilas ei aina oivalla tai halua ottaa huomioon mahdollisia haittoja, esteitä ja yhteisvaikutuksia, vaan kokiessaan lääkkeestä hyötyä hän voi pyrkiä jatkamaan aiheetta sen käyttöä.

Teksti ei voi olla esitetyllä tavalla ammattilaista velvoittava. Lain tulisi mahdollistaa sujuva ja oikea toiminta lääketieteellisin perustein, ei tuottaa siihen tarpeettomia vaikeuskertoimia.

13§

”.. Potilas voi kuitenkin kieltää hänelle määrättyyn lääkkeeseen liittyvien tietojen luovutuksen edellä tarkoitetuille tahoille ja apteekeille. ”

Lääkärillä olisi velvollisuus aina lääkettä määrätessään tarkistaa lääkelista (§5). Potilas voisi kuitenkin kieltää joidenkin lääkkeiden näkymisen lääkkeen määrääjälle. Nämä seikat ovat ristiriidassa keskenään. 

Lääke voi aiheuttaa sivuvaikutuksia tai oireita, joita selvitetään tuloksetta, jos tietoa lääkkeen käytöstä ei edes ole. Tämä vie aikaa ja resursseja.

Mikäli jokin käytössä oleva lääke ei lääkkeenmäärääjälle (lääkärille) näy, potilasturvallisuus vaarantuu – siis lain voimalla. Miten lääkäri voi silloin vastata lääkehoidon kokonaisuudesta? Hänellä tulee vähintään olla tieto siitä, että kaikki lääkkeet eivät ole nähtävissä.  Tämä on myös ammattilaisen oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

 

21.1.2022

SELYn kannanotto psykiatrian asemasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä koko Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatioluonnoksessa psykiatriasta tulisi osa perhe- ja psykososiaalisia palveluita.

Psykiatria on yksi suurimpia lääketieteen erikoisaloja, eikä sen irrottaminen muusta lääketieteestä ole perusteltua. Perustason mielenterveys- ja päihdetyöhön annettava tuki ja yhteistyö sosiaalialan kanssa ovat vain osa psykiatrian laajaa kokonaisuutta ja kaukana vaikeiden psykiatristen häiriöiden hoidoista. Uudistus vaarantaisi sairaimpien potilaiden hoitoa.

Psykiatristen potilaiden somaattinen sairastavuus on suurta. Psykiatrian etäännyttäminen somaattisesta erikoissairaanhoidosta heikentäisi jo entuudestaan huonompaa hoidon saatavuutta, tutkimuksia ja seurantaa. Yhteyden somaattiseen erikoissairaanhoitoon tulee olla saumaton.

Sekä psykiatriset hoidot (mm. lääkehoidot, neuromodulaatiohoidot, tahdosta riippumaton hoito) että psykiatristen potilaiden somaattiset hoidot sisältävät vaativia erityiskysymyksiä. Suora yhteistyö ja sujuvat konsultaatiomahdollisuudet eri alojen välillä ovat välttämättömyys. Päivystystyössä tämä on potilasturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päivystysasetuksessa edellytetään psykiatrian erikoisalan toiminta muiden erikoisalojen rinnalla.

Psykiatrian tulee olla lääketieteellisen johdon alainen kuten muidenkin lääketieteen erikoisalojen. Psykiatrisen diagnostiikan, hoitojen ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttö sekä toimintaa määrittelevien lakien tuntemus on olennaisen tärkeää. Psykiatrian opetus, koulutus ja tutkimus sekä alan vetovoimaisuus erikoistumisalana on varmistettava.

Suomen Erikoislääkäriyhdistys edellyttää, että psykiatrinen hoito pysyy kiinteänä osana erikoissairaanhoidon kokonaisuutta.

Lisätiedot puheenjohtaja Auli Juntumaa, [email protected]

Linkki kannanottoon

29.10.2021

SELYn lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta.
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23102/2020

Käyttöoikeudet terveydenhuollossa

Asetusluonnoksessa lääkärit ovat ryhmässä ”laaja-alaiset hoidolliset työtehtävät”.

Määritelmä ei ole lääkärien osalta riittävä, sillä kuvaus käyttöoikeuden potilaskohtaisesta kestosta puuttuu. Miten potilaan suostumuksen kattavuus laadukkaan hoidon toteuttamiseksi varmistetaan niin, ettei epäselvyyttä synny jälkikäteenkään? Milloin hoitosuhde alkaa ja loppuu?

Lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki hoidon kannalta oleellinen tieto, jonka yksiselitteinen rajaaminen etukäteen ei ole mahdollista. Käyttöoikeusasetuksessa tulee ottaa huomioon lääkärien hyvin monenlaiset tehtävät potilastyössä sekä opetuksen tarpeet. Lääketieteen opiskelijan käyttöoikeudet koulutuksen kliinisessä vaiheessa tulisi olla rajatusti klinikkakohtaisesti samat kuin kliinistä työtä tekevien lääkärien.

Myös esimerkiksi vain lyhytaikaisesti potilaan tapaavalla päivystäjällä, radiologilla tai anestesiologilla tulee olla mahdollisuus jälkikäteen arvoida potilaan tilannetta. Potilas saattaa käydä myös terveyskeskuksessa vain harvakseltaan, mutta asian hoitaminen myös käyntien välillä ehkä useiden eri lääkärien toimesta voi olla tarpeen.

Lääkärin osalta hoitosuhde on määriteltävä hyvin väljästi, alkaen ajanvarauksesta, potilaan saapumisesta, muusta yhteydenotosta hoitoyksikköön tai lääkärille osoitetusta tehtävästä potilaan asiassa. On voitava etukäteen perehtyä potilaan tilanteeseen, hakea tietoa ja mahdollisesti konsultoida.

Potilaan jatkovaiheita tulee voida jälkikäteen seurata. On voitava varmistaa hoitoratkaisujen oikeellisuutta, informaation kulkua ja potilaan tilan kehitystä. Jos lääkäri ei saa omasta työstään palautetta, käsitys omista hoitoratkaisuista voi vinoutua eikä myöskään oppimista tapahdu. Aikarajaa ei tule asettaa, vaan asiaan täytyy voida palata, jos ilmaantuu uutta tietoa tai näkökulmia potilaan sairauteen liittyen.

Kyse ei ole vain yksittäisen potilaan hoidosta, vaan laajemmin potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta.

Käyttöoikeudet sosiaali- ja terveyspalveluiden muissa tehtävissä

Asetusluonnoksessa sihteeri on sijoitettu potilashallinnon tehtäviin. Tehtäväkuvaus sisältää seuraavaa: ”neuvonta, palveluihin ohjaus, palveluiden varaus, laskutus ja muistutuspalvelu”. Kuitenkin terveydenhuollon sihteerin tehtäviä ovat mm. sairauskertomusten kirjoittaminen, tallentaminen ja postitus. Yksityissektorilla he mm. hoitavat postituksia vakuutusyhtiöille.

Sihteerien käyttöoikeuksien tulee olla riittävät näihin tehtäviin ja niiden tulee mahdollistaa terveydenhuollon työnjaon järkeistäminen. Sihteerit ovat aivan keskeinen ammattiryhmä lääkärien kirjaamistyön keventämisessä ja potilasvirran sujuvoittamisessa.

2.6.2021
Koko maan psykiatrian tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Virkavaje on syvä, potilaat eivät pääse hoitoon, lääkärit puuttuvat. SELY vaatii nopeita korjausliikkeitä!
Lue lisää

25.9.2020
Kooste SELYn lausunnosta hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Lue lisää
20.5.2020
SELYn vetoomus kunta-alan neuvottelijoille uusien työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamiseksi.
Lue lisää
22.4.2020 
Pohjoismaisten erikoislääkärien neuvoston kannanotto Covid-19-tilanteesta Tällä yhteisellä kannanotolla erikoislääkärit Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa tuovat esille tärkeimmät Covid-19 liittyvät asiat.
Lue lisää
22.4.2020
Statement from the Council of Nordic Consultants regarding Covid-19
Lue lisää
28.5.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) lausunto Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista
Lue lisää
10.2.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) kannanotto lääkärien peruskoulutusmäärästä
Lue lisää
21.8.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn  lausunto STM:lle luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamisesta liittyen asiantuntijalausuntoihin.
Lue lisää
4.6.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n kannanotto Lääkäriliitolle työaikamallista.
Lue lisää
16.5.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn lausunto STM:lle erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearviosta vuoteen 2035.
Lue lisää
11.4.2018
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-koulutuksen koordinaatiojaoston toimenpideohjelman 2017–2019 mukaisen haku- ja valintamenettelyn toteutusehdotuksesta
Lue lisää
8.6.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.
Lue lisää
22.4.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskuntakokouksen laatima kannanotto Lääkäriliiton hallitukselle erikoislääkärin palkkasopimuksen uudistamista ajatellen.
Lue lisää
28.4.2016
STM:lle lausunto:  Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030. Erityisesti STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä toimiva Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto pyytää arviota siitä, ovatko raportissa esitetyt erikoisala- ja aluekohtaiset koulutustarvearviot oikean suuntaisia.
Lue lisää

27.6.2014
STM:lle kuulemiskirje: Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n näkemys päivystysasetuksen muutoksesta.
Lue lisää

SELY-logo

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.